Rijeka Jadro

Rijeka Jadro

Rijeka Jadro, poznata i kao „Solinska rika“ izvire u podnožju planine Mosor i teče solinskim poljem. Iako njezina dužina od izvora do ušća iznosi samo 4,5 km, još od antike se koristi za opskrbu vodom. Putem Dioklecijanovog akvadukta, opskrbljivala je rimsku Salonu i Dioklecijanovu palaču, a danas vodom napaja gradove Split, Solin, Kaštela i Trogir. Gornji tok rijeke Jadro zaštićeni je ihtiološki rezervat zbog prisutnosti endemske vrste Mekousne pastrve (Salmot obtusirostris salonitana). Sa svojim uređenim šetnicama, mostovima i mlinicama, rijeka Jadro predstavlja zaštitni znak grada Solina.